(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មឌីជីថលថ្មីមួយឈ្នោះថា GigaGigs by Smart ដែលជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងៗពីមហាជនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មផ្ដល់ការរងារសាមញ្ញៗ តែមានសារៈសំខាន់ ឱ្យសាធារណ:ជនទូទៅធ្វើឱ្យ។ Read more »

ភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មឌីជីថលថ្មីមួយឈ្មោះថា GigaGigs by Smart ដែលជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ៗពីមហាជនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បី​អនុញ្ញាតឲ្យ​អាជីវកម្មផ្ដល់ការរងារសាមញ្ញៗ តែមានសារៈសំខាន់ឲ្យសាធារណជនទូទៅធ្វើឲ្យ។

GigaGigs by Smart គឺជាកម្មវិធី​ដំបូង​បង្អស់​មិនធ្លាប់នឹង​ត្រូវ​ដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បី​ធ្វើ​​ជា​មធ្យោបាយថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុង​ការ​ប្រមូលព័ត៌មានផ្តល់មកវិញ និងទិន្នន័យទីផ្សារ ហើយក៏​មានការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបំពេញភារកិច្ច​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ទិន្ន​ន័យ​នេះ​ផងដែរ។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀត ដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជាដើម។

Read more »