សេចក្តីស្តើម

GigaGigs by Smart គឺជាវេទិកាកម្មេិធីទូរស័ព្ទម្ួយ (កម្មេិធី GigaGigs by Smart) ដែលជាកម្មសិទធិទាំងស្សុងវោយ GigaGigs Sdn ។ Bhd (ច ុះបញ្ជីវស្កាម្វលខ៖ 1186203-X) (GigaGigs)។ កម្មេិធី GigaGigs by Smart មានបាំណងតភ្ជជប់ប គគលមាាក់ (អ្នក្ស្រើ្ាេ់) វៅនឹងការងារដែល GigaGigs by Smart បានផ្តល់កម្ស្ម្វ ើងសារ ែូចជាការស្តួតព្ិនិតយហាងទាំនិញ, ការដសែងរកហាងទាំនិញ, អ្ាកទិញអាថ៌កាំបាាំងនិងការសទង់ម្តិ (រួម្គ្នាវៅថា ការងារ) ។ ការបាំវព្ញការងារទាំងវនុះវោយអ្ាកនឹងស្តូេបានទទួលរងាែន់វោយ GigaGigs ទាំងកនុងលកខខណឌជាស្បាក់ឬជាេតថុ។ កិចចការទាំងវនុះស្តូេបានចូលរួម្វោយអ្តិថិ នរបស់ GigaGigs សស្មាប់វគ្នលបាំណងទាំងឡាយដែលព្ ាំគួរស្តូេបានលាតស្តោងឱ្យែឹងវ ើយ។ លកខខណឌទាំងវនុះស្តូេស្គប់ស្គងការវស្បើស្បាស់និងការចូលរួម្របស់អ្ាកវៅកនុង GigaGigs by Smart App និងកម្ស្ម្វ ើងសារព្ីការងារទាំងវ ុះ។ អាស្ស័យែូចវនុះ សូម្អានលកខខណឌទាំងវនុះវោយយកចិតតទ កោក់។ ស្បសិនវបើអ្ាកម្ិនយល់ស្សបនឹងលកខខណឌណាម្ួយែូចមានកនុងឯកសារវនុះ សូម្បញ្ឈប់ការរ ករកវម្ើលនិងការវស្បើស្បាស់ េ ិបសាយថ៍របស់វយើង។

 

ការទទួលយក្ទូសៅ

 1. ព្ីវស្រុះអ្ាកច ុះវ្មុះជាអ្ាកវស្បើនិង / ឬការវស្បើស្បាស់ GigaGigs វោយ Smart វោយសាមតហ្វូនរបស់វយើងអ្ាកនឹងស្តូេបានបងាាញការយល់ស្ព្ម្របស់អ្ាកនូេល័កខខ័ណឌទាំងអ្ស់ម្ន GigaGigs វោយ Smart ទក់ទងវៅនឹង GigaGigs វោយ Smart App វទុះបីជាមានវៅកនុងឯកសារវនុះឬតាម្រយៈក៏វោយ ឯកសារបដនែម្សតីព្ីវគ្នលនវោបាយបដនែម្ម្នការវស្បើស្បាស់ដែលតាំណភ្ជជប់នឹងស្តូេបានចងអុលបងាាញវៅវព្លដែលអ្ន េតតវហ្ើយបានអាន វសចកតី ូនែាំណឹងសតីព្ីសិទធិឯក ន របស់វយើង។ តាម្រយៈការទទួលយល់ស្ព្ម្វនុះ អ្ាកក៏បញ្ជជក់ព្ីការែឹងលឺរបស់អ្ាកអ្ាំព្ីលកខខណឌដែលមានវៅកនុងឯកសារវនុះ ស្ព្ម្ទាំងមានសម្តែភ្ជព្វព្ញវលញកនុងការចូលវៅកនុងស្បតិបតតិការជាម្ួយ GigaGigs Sdn ។ Bhd វោយការវស្បើស្បាស់កម្មេិធី GigaGigs by Smart។
 2. វោយវស្បើកម្មេិធី GigaGigs by Smart អ្ាកទទួលសាគល់ថាអ្ាកនឹងវគ្នរព្តាម្ការដណ ាំសតីព្ីការងារ ាំនួសឱ្យការទទួលបានរងាែន់ ស្ព្ម្ទាំងយល់ថាអ្ាកនឹងអ្ន េតតការងារវនុះោ៉ាងតឹងរ ៉ឹងកនុងដែនហានិភ័យផ្ទទល់ខលួនអ្ាក វហ្ើយស្តូេទទួលខ សស្តូេវលើការចាំណាយផ្ទទល់ខលួននិង េិធីសាស្រសតែឹក ញ្ជូនរបស់អ្ាក វៅវព្លបញ្ចប់ការងារ។
 3. ល័កខខ័ណឌទាំងវនុះអាចមានការផ្ទាស់បតូរតាម្ការសវស្ម្ចចិតតរបស់ថាាក់ស្គប់ស្គង GigaGigs វោយ Smart ស្គប់វព្លវេលា។ ការវធែើបចចុបបនាភ្ជព្វលើ េិវសាធនកម្មណាម្ួយចាំវរុះលកខខណឌទាំងវនុះស្តូេបានច ុះផ្ាយវៅវលើ េ ិបសាយថ៍ www.gigagigsbysmart.gigagigs.com តាម្វព្លចាំបាច់។ អ្ាកស្តូេទទួលខ សស្តូេកនុងការស្តួតព្ិនិតយ េ ិបសាយថ៍របស់វយើងព្ីវព្លម្ួយវៅវព្លម្ួយ ថែីវបើអ្ាកស្តូេបានចងភ្ជជប់វោយការដកដស្បល័កខខ័ណឌទាំងអ្ស់ក៏វោយ លកខខណឌទាំងវនុះចូលជាធរមានអាស្ស័យវលើបវងាាុះវៅវលើ េ ិបសាយថ៍ www.gigagigs.com/gigagigsbysmart-privacypolicy និង www.gigagigs.com/gigagigsbysmart-termsconditions ។

 

ល័កខខ័ណឌទាំងវនុះបូករួម្ទាំងវសចកតី ូនែាំណឹងអ្ាំព្ីសិទធិឯក នរបស់វយើង និងការផ្ទាស់បតូរឬការដកដស្បឬការបដនែម្មានលកខណៈែូចគ្នានិងការទទួលយករបស់អ្ាកកនុងលកខខណឌែូចមានដចងកនុងកថាខណឌទី 1 ខាងវលើ អ្ាកនឹងស្តូេបានឱ្យច ុះកិចចស្ព្ម្វស្ព្ៀងវោយស្សបចាប់ជាម្ួយ GigaGigs វោយ Smart ។ វទុះបីមានែូចការវរៀបរាប់ខាងវលើក៏វោយ វបើមានល័កខខ័ណឌម្ួយចាំនួនកនុងចាំវណាម្លកខខណឌទាំងអ្ស់វនុះឬក៏អ្ែីមានដចងវៅកនុងវសចកតី ូនែាំណឹងអ្ាំព្ីសិទធិឯក ន (វទុះបានដកដស្បឬម្ិនដកដស្បក៏វោយ) ស្តូេបានចត់ទ កថាអ្ស់ស ព្លភ្ជព្កនុងដែនយ តាែធិការរបស់ត លាការមានសម្តែកិចចភ្ជព្ វ ុះភ្ជព្អ្ស់ស ព្លភ្ជព្វនុះ ស្តូេវនុះស្តូេបានកាំហ្ិតចាំវរុះដតលកខខណឌដែលវៅវសសសល់ប៉ា វណាណុះដែលចត់ទ កថាចូលជាធរមាន។

 

គណនី និងព័ត៌មានអ្នក្ស្រើ្ាេ់

 1. វែើម្បីឱ្យអ្ាកចូលរួម្កនុង ការងារ វៅកនុងកម្មេិធី GigaGigs by Smart អ្ាកស្តូេបវងកើតគណនីជាម្ួយវយើង (គណនីអ្នក្ស្រើ្ាេ់) វោយផ្តល់ឱ្យវយើងនូេវ្មុះ អាសយោាន អ្ ីដម្៉ាល វលខទូរសព្ទកាំព្ ងវស្បើ ព្័ត៌មានលាំអ្ិតព្ីគណនីធ គ្នរ និងព្័ត៌មានផ្ទទល់ខលួនវផ្េងវទៀតដែលវយើងអាចស្តូេការព្ីវព្លម្ួយវៅវព្លម្ួយ។
 2. តាម្រយៈការវស្បើកម្មេិធី GigaGigs by Smart អ្ាកក៏នឹងស្តូេផ្ដល់ព្័ត៌មានលាំអ្ិតអ្ាំព្ីគណនី SmartLuy របស់អ្ាកវៅកាន់ GigaGigs Sdn Bhd វហ្ើយនឹងវៅអ្ាកផ្តល់វសវាកម្មទូរទត់ស្បាក់ វស្បើស្បាស់វោយវយើង។
 3. ស្បសិទធភ្ជព្កម្មេិធី GigaGigs by Smart ព្ឹងដផ្ែកវលើអ្ាកចាំវរុះការផ្តល់នូេព្័ត៌មានផ្ទទល់ខលួនលាំអ្ិតនិងស្តឹម្ស្តូេែល់វយើង។ ស្បសិនវបើមានការដកដស្បវៅកនុងព្័ត៌មានផ្ទទល់ខលួនរបស់អ្ាកអ្ាកយល់ស្ព្ម្រកាទ កព្័ត៌មានការច ុះវ្មុះរបស់អ្ាកដែលបានវធែើបចចុបបនាភ្ជព្ទន់វព្លវេលា។ ស្បសិនវបើវយើងរកវ ើញថា ព្័ត៌មានផ្តល់ឱ្យ ព្ ាំស្តឹម្ស្តូេ ម្ិនព្ិតឬអ្ស់ស ព្លភ្ជព្ GigaGigs by Smart រកាសិទធិកនុងការល បសមា ិកភ្ជព្របស់អ្ាកវៅវលើកម្មេិធី GigaGigs by Smart របស់វយើង។
 4. វៅវព្លអ្ាកបានបវងកើតគណនីអ្ាកវស្បើស្បាស់វោយវជាគ ័យ អ្ាកនឹងទទួលបានវលខសមាាត់និងវលខគណនី។ អ្ាកស្តូេបានអ្ន ញ្ជាតឱ្យមានដតគណនីអ្ាកវស្បើដតម្ួយគត់និងទទួលខ សស្តូេចាំវរុះសកម្មភ្ជព្ទាំងអ្ស់ជាម្ួយនឹងរកយសមាាត់ឬគណនីរបស់អ្ាក។ វស្ៅព្ីវនុះ អ្ាកនឹងទទួលខ សស្តូេទាំងស្សុងចាំវរុះសកម្មភ្ជព្ទាំងអ្ស់ដែលវកើតវ ើងវៅកនុងគណនីអ្ាកវស្បើស្បាស់របស់អ្ាក។ សូម្ចាំណាាំថា វាក៏ជាការទទួលខ សស្តូេរបស់អ្ាកទាំងស្សុងកនុងការរកាវលខសមាាត់និងវលខគណនីរបស់អ្ាកឱ្យមានស េតែិភ្ជព្ស្គប់វព្លផ្ងដែរ។ GigaGigs វោយ Smart នឹងម្ិនទទួលខ សស្តូេនិងម្ិនស្តូេទទួលខ សស្តូេចាំវរុះការបាត់បង់របស់អ្ាកស្បសិនវបើគណនីអ្ាកវស្បើនិងព្័ត៌មានរបស់វាស្តូេបានចូលវស្បើឬវស្បើវោយភ្ជគីទីបីដែលគ្នមនការអ្ន ញ្ជាតវហ្ើយអ្ាកអាចនឹងទទួលខ សស្តូេចាំវរុះ GigaGigs វោយ Smart ស្បសិនវបើវយើងទទួលរងនូេការខាតបង់ឬការខូចខាតណាម្ួយ វោយសារដតការវស្បើស្បាស់គ្នមនការអ្ន ញ្ជាតដបបវនុះ។ សូម្ ូនែាំណឹងែល់ GigaGigs by Smart ភ្ជាម្ៗវៅវព្លអ្ាកបានែឹងព្ីការរំវលាភបាំរនណាម្ួយឬការម្ិនវស្បើស្បាស់គណនីអ្ាកវស្បើរបស់អ្ាកវោយគ្នមនការអ្ន ញ្ជាត។
 5. ជាម្ួយគ្នាវនុះ អ្ាកម្ិនស្តូេវស្បើគណនីអ្ាកវស្បើរបស់ម្ន សេមាាក់វផ្េងវទៀតវោយគ្នមនការអ្ន ញ្ជាតព្ីប គគលវ ុះវទ។ អ្ាកក៏នឹងយល់ស្ព្ម្វោយម្ិនបនាាំខលួនឯងឬតាំណាងខលួនអ្ាកជាអ្ាកវស្បើ កម្មេិធី GigaGigs by Smart វផ្េងវទៀត មានន័យថាវយើងសូម្បញ្ជជក់ម្ដងវទៀតថា អ្ាកស្តូេមានគណនីអ្ាកវស្បើដតម្ួយគត់ស្គប់វព្លវេលា ចាំដណករាល់កិចចការស្តូេបានអ្ន េតតវោយអ្ាក នឹងស្តូេបានោក់វសាើវោយការវស្បើគណនីអ្ាកវស្បើស្បាស់ផ្ទទល់ខលួនរបស់អ្ាក។ អ្ាកម្ិនស្តូេបញ្ជូនលទធផ្លការងារែូចគ្នាវព្លណាក៏វោយដែលអ្ាកធ្លាប់បានបញ្ជូនវៅកនុងគណនីអ្ាកវស្បើរបស់អ្ាកវៅកនុងគណនីអ្ាកវស្បើវផ្េងវទៀតវទ។ វយើងព្ិនិតយវម្ើលការចម្ាងដបបវនុះោ៉ាងតឹង រ៉ឹងបាំផ្ ត វហ្ើយនឹងស្តូេផ្ទែកឬល បគណនីអ្ាកវស្បើរបស់អ្ាកភ្ជាម្ៗវៅវព្លវយើងែឹងព្ីការស្បស្ព្ឹតតិខ សឆ្គងអ្ាំព្ីការដកាងបនាាំដបបវនុះ វោយគ្នមនចាំបាច់បង់ស្បាក់សស្មាប់ការងារដែលបានបញ្ជូនវ ុះវ ើយ។
 6. វលើសព្ីវនុះវទៀតរក់ព្័នធនឹងការវស្បើស្បាស់គណនីអ្ាកវស្បើរបស់អ្ាក អ្ាកទទួលសាគល់និងយល់ស្ព្ម្ថា៖
  1. អ្ាកនឹងម្ិនចម្ាងឬដចកចយដផ្ាកណាម្ួយវៅកនុង េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ឬក៏រូបភ្ជព្ឬខាឹម្សារវទុះកនុងម្វធោបាយណាម្ួយវោយគ្នមនការយល់ស្ព្ម្ជាលាយលកខណ៍អ្កេរព្ី GigaGigs By Smart ជាម្ នវ ុះវ ើយ ការមានកាំហ្ សចាំវរុះការរំវលាភបាំរនវលើការរកាសិទធិរបស់វយើង វយើងសូម្រកាសិទធិកនុងការចត់េិធ្លនការសម្ស្សបវែើម្បីការររសិទធិរបស់វយើង។
  2. អ្ាកម្ិនស្តូេវស្បើស្បព្័នធវោយសែ័យស្បេតតិណាម្ួយរួម្មាន “រ ូប៉ាូត” “សាាយវ ើរ” “អ្ាកអានវស្ៅស្បព្័នធ” “វសកបវផ្ើរ” ។ល។ វែើម្បីចូលវស្បើស្បាស់សស្មាប់វគ្នលបាំណងណាម្ួយ វោយគ្នមនការយល់ស្ព្ម្ជាលាយលកខណ៍អ្កេរជាម្ នព្ី GigaGigs បានវ ើយ។
  3. អ្ាកម្ិនស្តូេសែិតកនុងលកខខណឌវស្បើស្បាស់វោយម្ែ ឬវោយសែ័យស្បេតតិវែើម្បីស្បម្ូលព្័ត៌មាន ឬព្័ត៌មានរបស់អ្ាកវស្បើស្បាស់វផ្េងវទៀត ទក់ទងនឹងការងាររួម្មាន វ្មុះ អាសយោាន វលខទូរសព្ទ ឬអាសយោានអ្ ីដម្៉ាល ចម្ាងអ្តែបទមានកម្មសិទធិបញ្ជាឬវស្បើខ ស ឬម្ិនសម្ស្សបវៅវលើកម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬព្័ត៌មានឬមាតិកា េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart មានែូចជាការវស្បើស្បាស់វៅវលើ “mirrored” ការស្បកួតស្បដ ង ឬសាយថ៍ភ្ជគីទីបីែម្ទវទៀត។
  4. អ្ាកម្ិនស្តូេចត់េិធ្លនការណាម្ួយដែល (i) ម្ិនមានវហ្ត ផ្លស្តឹម្ស្តូេឬកនុងការសវស្ម្ចចិតតផ្ទតច់ម្ ខរបស់ GigaGigs By Smart អាចបងករវហ្ត ផ្លព្ ាំស្តឹម្ស្តូេចាំវរុះកម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬ រច សម្ា័នធ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ។ (ii) រំខានឬប៉ា នប៉ាងរំខានែល់ែាំវណើរការស្តឹម្ស្តូេរបស់កម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ឬការចូលរួម្ណាម្ួយរបស់ភ្ជគីទីបីវៅកនុង វៅកនុងកម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ។ ឬ (iii) េីធីបដងែរោនវលើ េិធ្លនការ GigaGigs By Smart ដែលស្តូេបានវស្បើស្បាស់វែើម្បីទប់សាកត់ ឬរារាាំងការចូលវស្បើស្បាស់កម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ។ វហ្ើយ
  5. អ្ាកយល់ស្ព្ម្ម្ិនវស្បើស្បព្័នធទាំ ក់ទាំនងដែលផ្តល់វោយកម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬ ; េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart សស្មាប់វគ្នលបាំណងវសាើស ាំខាងរណិ ជកម្មណាម្ួយ។

 

ការងារ

 1. កម្មេិធី GigaGigs By Smart ស្តូេបវងាាុះការងារទាំងឡាយដែលមាននិងការទទួលយកការងារណាម្ួយ មានន័យថាអ្ាកយល់ស្ព្ម្អ្ន េតតការងារកនុងដែនហានិភ័យផ្ទទល់ខលួនអ្ាក ម្ថាចាំណាយ មានែូចជាការគិតម្ថាទូរសព្ទ និងអ្ ីនវធើដណត។ អ្ាកក៏នឹងស្តូេទទួលខ សស្តូេចាំវរុះការទិញឬការផ្តល់នូេឧបករណ៍ដែលអ្ាកអាចស្តូេការវែើម្បីបាំវព្ញការងារណាម្ួយវែើម្បីបញ្ចប់វាវោយម្ថាចាំណាយផ្ទទល់ខលួនរបស់អ្ាកវហ្ើយអ្ាកក៏ស្តូេទទួលខ សស្តូេវលើការដថទាំ ការផ្តល់វសវាកម្ម ការ ួស លឬការផ្ទាស់បតូរវៅតាម្ឧបករណ៍វស្បើស្បាស់វ ុះ ឬវស្បើវៅកនុងការអ្ន េតតការងារ។
 2. អាស្ស័យវហ្ត វនុះ អ្ាកស្តូេបានវគដណ ាំឱ្យយកចិតតទ កោក់ជាចាំបាច់វោយសារដត GigaGigs By Smart ; ម្ិនផ្តល់ការធ្ល កនុងខលួន ម្អ្ាក វហ្ើយក៏វយើងក៏នឹងម្ិនស្តូេទទួលខ សស្តូេ ឬក៏ម្ិនសនមតថាទទួលខ សស្តូេចាំវរុះការបាត់បង់ឬការរងរបួសផ្ទទល់ខលួន ឬការបាត់បង់ស្ទព្យសម្បតតិ ឬការខូចខាតកនុងវព្លបាំវព្ញការងារវ ុះដែរ។ ប គគលទាំងអ្ស់ស្តូេទទួលខ សស្តូេកនុងការទទួលបានការធ្ល រា ប់រងផ្ទទល់ខលួនឬការការររទប់ទល់នឹងហានិភ័យ វហ្ើយព្ ាំដម្នជាការធ្ល រា ប់រងឬទទួលខ សស្តូេចាំវរុះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាម្ួយព្ីកម្មេិធី GigaGigs by Smart និង/ឬ GigaGigs Sdn. Bhd. វ ើយ។
 3. GigaGigs by Smart សូម្រកាសិទធិកនុងការបញ្ឈប់ ផ្ទែក ល បវចល ឬ ាំនួសឬផ្ទាស់បតូរការងារណាម្ួយ ឬទិែាភ្ជព្ណាម្ួយដែលខលួនបានបវងាាុះវោយគ្នមនការ ូនែាំណឹង និងវោយគ្នមនការទទួលខ សស្តូេ។ ែូវចាុះអ្ាកស្តូេបានដណ ាំឱ្យព្ិនិតយវម្ើលភ្ជព្អ្ែីដែលមាន និង េិសាលភ្ជព្ការងារម្ នវព្លចប់វផ្ដើម្។
 4. វោយការបញ្ជូនការងារបញ្ចប់របស់អ្ាកវៅកាន់ GigaGigs By Smart អ្ាកអាចទទួលសាគល់ បងាាញនិងធ្ល ថា
  1. មាតិកាដែលបានបញ្ជូនសស្មាប់ការងារបញ្ចប់រួម្មានរូបភ្ជព្ រូបថត អ្តែបទ រូបភ្ជព្ េីវែអ្ូ សាំវ ង ទិនាន័យនិងព្័ត៌មាន (ការរញ្ជូនមាតិកា) រក់ព្័នធនឹងការងារបានបញ្ចប់គឺជាចាប់វែើម្ វហ្ើយម្ិនទន់ស្តូេបានបញ្ជូនវៅ GigaGigs By Smart ព្ីវព្លម្ នវ ើយ វទុះបីតាម្រយៈគណនីអ្ាកវស្បើរបស់អ្ាក ឬតាម្រយៈគណនីរបស់អ្ាកវស្បើស្បាស់វផ្េងវទៀត ឬវៅភ្ជគីទីបីវផ្េងវទៀតក៏វោយ។
  2. ការបញ្ជូនមាតិកា ស្តូេមានភ្ជព្ស្សបចាប់ គ្នមនអ្ាំវព្ើខ សឆ្គង ឬសកម្មភ្ជព្ណាម្ួយ្នែល់ការកាត់វទស វោយសារដតការស្បឹងដស្បងកនុងការទទួលបានការបញ្ជូនមាតិកាវ ើយ។
  3. ការបញ្ជូនមាតិកា ស្តូេដតមានភ្ជព្ស ស្កិត វហ្ើយម្ិនមានការបងាាញភ្ជព្ខ សឆ្គងឬភ្ជព្ដកាងបនាាំណាម្ួយដែលអាចវធែើឱ្យខូចវករតិ៍វ្មុះរបស់ GigaGigs ឬភ្ជគីទីបី បានវ ើយ។
  4. ការបញ្ជូនមាតិកា ម្ិនមានវហ្ើយនឹងម្ិនដចកចយ េីរ សឬបវចចកេិទោណាម្ួយវផ្េងវទៀតដែលអាចបងកវស្គ្នុះថាាក់ែល់ GigaGigs By Smartឬ កម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬផ្លស្បវោ ន៍ឬស្ទព្យសម្បតតិរបស់ GigaGigs By Smart ឬអ្ាកវស្បើវផ្េងវទៀតរបស់កម្មេិធី GigaGigs By Smart វ ើយ។
  5. GigaGigs By Smart ជាមាចស់កម្មសិទិធវលើ ការបញ្ជូនមាតិកា វហ្ើយ GigaGigs By Smart មានសិទិធផ្ទតច់ម្ ខកនុងការវោុះស្សាយជាម្ួយនឹងការបញ្ជូនមាតិកាតាម្រវបៀបណាក៏វោយដែល GigaGigs By Smart សម្នឹងវធែើវោយគ្នមនការបញ្ជជក់ព្ីអ្ាក។
 5. ការងារបញ្ចប់ដែលបញ្ជជក់វោយ ការបញ្ជូនមាតិកា (ការងាររញ្ចរ់) ស្តូេបានបញ្ជូនតាម្រវបៀបែូចបានដណ ាំវៅកនុងកម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart តាម្ការយល់ស្ព្ម្ព្ី GigaGigs By Smart។
 6. GigaGigs By Smart សូម្រកាសិទធិព្ិនិតយវ ើងេិញវលើការបញ្ជូនមាតិកាវែើម្បីបញ្ជជក់ព្ីភ្ជព្ស្តឹម្ស្តូេ ការវផ្ទៀងផ្ទទត់ និងការស្តួតព្ិនិតយគ ណភ្ជព្ ស្ព្ម្ទាំងវែើម្បីសវស្ម្ចថាវតើដផ្ាកណាម្ួយម្នការបញ្ជូន មាតិកាស្តឹម្ស្តូេវហ្ើយអ្ន វលាម្តាម្លកខខណឌទាំងវនុះឬចាំវរុះការរំវលាភបាំរនណាម្ួយម្ ននឹងការអ្ន ម្័ត វលើការបញ្ជូនមាតិកា សស្មាប់កិចចការណាម្ួយដែលអ្ាកបានអ្ន េតត រយៈវព្លដែលអាចដស្បស្បួលព្ីការងារម្ួយវៅការងារម្ួយ។ ម្ោ៉ាងវទៀត ការបញ្ជូនការងារបញ្ចប់ដតម្ួយម្ិនមានន័យថា វាស្តូេបានទទួលយកវោយ GigaGigs By Smart វោយសែ័យស្បេតតិវ ុះវ ើយ ែូវចាុះវាក៏ម្ិនអ្ន ញ្ជាតឱ្យអ្ាកទូទត់ស្បាក់វោយសែ័យស្បេតតិចាំវរុះការងារបញ្ចប់ដែលបានបញ្ជូនវ ុះដែរ។

 

លក្ខខណឌទូរទាត់្ាក្់

 1. ការងារបញ្ចប់ដែលស្តូេបានយល់ស្ព្ម្ មានសិទធិទទួលបានការទូទត់ស្បាក់ ឬរងាែន់វោយ GigaGigs By Smart វហ្ើយចាំនួននិងបរិមាណដែលខ សគ្នាព្ីការងារម្ួយវៅការងារម្ួយអាចស្តូេបានដកដស្បតាម្ការសវស្ម្ចចិតតជាឯកចឆ័នព្ី GigaGigs By Smart។
 2. មាតិកាបញ្ជូនសស្មាប់ការងារបញ្ចប់ទាំងអ្ស់ស្តូេបានបញ្ជូនវៅវមា៉ាង 00:00 រាល់ម្ថាអាទិតយ វែើម្បីយល់ស្ព្ម្ វហ្ើយស្បសិនវបើស្តូេបានយល់ស្ព្ម្ ; វ ុះែាំវណើរការសស្មាប់ការទូទត់ស្បាក់ស្តូេវធែើកនុងរយៈវព្ល 14 ម្ថាវធែើការចប់ព្ីម្ថាយល់ស្ព្ម្ ក៏ប៉ា ដនត GigaGigs By Smart រកាសិទធិព្នោរយៈវព្លតាម្ការសវស្ម្ចចិតតជាឯកចឆ័នវោយគ្នមនរក់ព្័នធជាម្ួយអ្ាកវ ើយ។
 3. ការទូទត់វធែើវ ើងវៅវព្លយល់ស្ព្ម្វៅវលើការងារបញ្ចប់ជាស្បាក់ USD
 4. ការទូទត់វៅវព្លបញ្ចូលកនុងគណនីធ គ្នររបស់អ្ាកឬរងាែន់ដែលបានទទួលកនុងគណនីអ្ាកវស្បើរបស់អ្ាកសស្មាប់ការងារបញ្ចប់មានការយល់ស្ព្ម្រួចវហ្ើយនឹងបញ្ចប់កាតព្ែកិចច GigaGigs By Smart ជាម្ួយនឹងអ្ាកសស្មាប់ការងារបញ្ចប់វ ុះ វហ្ើយអ្ាកនឹងម្ិនមានសិទធិតវា បដនែម្វទៀតជាម្ួយនឹង GigaGigs By Smart ទក់ទងនឹងការងារបញ្ចប់ដែលបានទូរទត់រួច ឬបានផ្តល់រងាែន់ែូចការវលើកវ ើងវ ើយ។
 5. វាគឺជាការទទួលខ សស្តូេផ្ទទល់ខលួនអ្ាកកនុងការវសាើស ាំចាំនួនស្បាក់រកបានដែលស្តូេបានែកវចញកនុងលកខណៈទន់វព្លវេលា។ សាំវណើែកស្បាក់អ្បបបរមាគឺ USD1។
 6. វាជាការទទួលខ សស្តូេដតម្ួយគត់របស់អ្ាកកនុងការផ្តល់ឱ្យវយើងនិងរកាទ កព្័ត៌មានលាំអ្ិតអ្ាំព្ីគណនីធ គ្នរស្តឹម្ស្តូេសស្មាប់វគ្នលបាំណងទូទត់ ចាំដណកការមានកាំហ្ សវយើងនឹងម្ិនទទួលខ សស្តូេចាំវរុះអ្ាកវ ើយវទុះកនុងលកខណៈណាក៏វោយស្បសិនវបើ GigaGigs By Smart ម្ិនអាចបង់ស្បាក់ឱ្យអ្ាកសស្មាប់ការងារបញ្ចប់ដែលបានយល់ស្ព្ម្រួចវហ្ើយ វោយសារដតព្័ត៌មានគណនីធ គ្នរម្ិនវព្ញវលញឬម្ិនស្តឹម្ស្តូេ។
 7. អ្ាកម្ិនស្តូេចត់តាាំងឬវផ្ទរការទូទត់ស្បាក់ឬរងាែន់ដែលស្តូេសងឬទូទត់ឱ្យអ្ាកចាំវរុះការងារបញ្ចប់ដែលបានយល់ស្ព្ម្វៅកាន់ភ្ជគីទីបីវ ើយ រីឯសាំវណើស ាំទូទត់សស្មាប់ភ្ជគីទីបីណាម្ួយ នឹងស្តូេបែិវសធវោយសែ័យស្បេតតិ។
 8. វទុះបីជាមានបទបបញ្ាតតិខាងវលើក៏វោយ សូម្ចាំណាាំថា GigaGigs By Smart សូម្រកាសិទធិបែិវសធឬបែិវសធការទូទត់ស្បាក់ចាំវរុះការងារបញ្ចប់ដែលបានយល់ស្ព្ម្រួចវហ្ើយ វបើ GigaGigs By Smart ែឹងថាការងារបញ្ចប់ដែលបានោក់បញ្ជូនវ ុះមានការរំវលាភឬបាំរនវលើលកខខណឌទាំងវនុះ រួម្មានឧបមាែូចជា GigaGigs By Smart សងេ័យការចម្ាងម្នការងារបញ្ចប់ដែលបានបញ្ជូនឬការដកាងបនាាំ។
 9. រងាែន់របស់អ្ាកនឹងស្តូេបានែកហ្ូតវហ្ើយស្តូេបានែកវចញកនុងរយៈវព្ល 180 ម្ថាស្បសិនវបើអ្ាកម្ិនបានែករងាែន់របស់អ្ាកវៅកនុងគណនី SmartLuy របស់អ្ាក។ រយៈវព្ល 180 ម្ថាស្តូេបានកាំណត់ចប់វផ្តើម្ព្ីរងាែន់ទីម្ួយដែលស្តូេបានយល់ស្ព្ម្និងវឆ្ាើយតបវៅនឹងគណនី GigaGigs by Smart ។
 10. ករណីអាជាាធរព្នធោរបានវសាើស ាំព្័ត៌មានណាម្ួយទក់ទងនឹងស្បាក់ចាំណូលដែលអ្ាកបានទទួលតាម្រយៈ GigaGigs Sdn Bhd វយើងនឹងសហ្ការោ៉ាងវព្ញវលញជាម្ួយអាជាាធរព្នធោររបស់រោាភិបាលវែើម្បីផ្តល់ព្័ត៌មានណាម្ួយតាម្ការវសាើស ាំវ ុះ។
 11. ករណីវព្លអាជាាធរព្នធោរវសាើស ាំព្័ត៌មានណាម្ួយទក់ទងនឹងស្បាក់ចាំណូលដែលទទួលបានតាម្រយៈ GigaGigs Sdn Bhd វយើងនឹងសហ្ការោ៉ាងវព្ញវលញជាម្ួយអាជាាធរព្នធោររបស់រោាភិបាលវែើម្បីផ្តល់ព្័ត៌មានណាម្ួយតាម្ការវសាើស ាំវ ុះ។

ការរញ្ចរ់និងផ្អាក្

 1. GigaGigs By Smart សូម្រកាសិទធិកនុងការបញ្ចប់ឬផ្ទែកការវស្បើស្បាស់របស់អ្ាកឬចូលវៅកាន់កម្មេិធី/ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart របស់វយើងវហ្ើយនឹង/ ឬវធែើឱ្យគណនីអ្ាកវស្បើស្បាស់របស់អ្ាកអ្សកម្ម ចាំវរុះករណីដែលវយើងវ ឿជាក់ថាអ្ាកមាន៖
  1. អ្ាកបាំរនលកខខណឌណាម្ួយម្នកិចចស្ព្ម្វស្ព្ៀងវនុះ។
  2. វយើងម្ិនអាចវផ្ទៀងផ្ទទត់ភ្ជព្ស្តឹម្ស្តូេព្័ត៌មានឬការបញ្ជូនមាតិកាណាម្ួយដែលអ្ាកស្បគល់ឱ្យវយើង។
  3. វយើងសងេ័យថាអ្ាកបានដកាងបនាាំ វព្លបាំវព្ញការងារសស្មាប់ GigaGigs By Smart ឬែូចមានដចងបទបញ្ាតតិកនុងការបញ្ជូនមាតិកា។
  4. វយើងគត់សមាគល់វ ើញថាគណនីអ្ាកវស្បើរបស់អ្ាកបានអ្សកម្មកនុងរយៈវព្លយូរ។
 2. តាម្រយៈការវផ្ាើអ្ ីដម្៉ាល ូនែាំណឹងម្ួយវៅអាសយោានអ្ ីដម្លច ងវស្កាយដែលអ្ាកបានផ្តល់ ូនវហ្ើយការ ូនែាំណឹងដបបវនុះស្តូេបានចត់ទ កថាបានបញ្ជូនវៅវព្លបញ្ជូនវោយព្ួកវយើង។ វៅវព្លបញ្ចប់អ្ាកនឹងស្តូេ៖
  1. សិទធិរបស់អ្ាកកនុងការចូលរួម្បនតវទៀតវៅកនុងកម្មេិធី GigaGigs By Smart នឹងស្តូេបញ្ឈប់វោយសែ័យស្បេតតិ។
  2. គណនីអ្ាកវស្បើរបស់អ្ាកនឹងស្តូេបានបិទភ្ជាម្ៗ វហ្ើយអ្ាកនឹងម្ិនអាចចូលវស្បើគណនីអ្ាកវស្បើស្បាស់ឬឯកសារ ទិនាន័យឬមាតិកាណាម្ួយបានវទ ក៏ប៉ា ដនត GigaGigs By Smart សូម្រកាសិទធិរកាឯកសារឬទិនាន័យឬមាតិការបស់អ្ាកណាម្ួយវៅកនុងស្បព្័នធរបស់វយើង វែើម្បីវស្បើ ែូចគ្នាវោយគ្នមនជាប់រក់ព្័នធនឹងអ្ាកវ ើយ។
  3. រាល់អាជាាប័ណណសស្មាប់ការចូលែាំវណើរការឬការវស្បើស្បាស់ដែលបានផ្តល់ ូនព្ីម្ នៗែល់អ្ាកស្តូេបញ្ឈប់ភ្ជាម្ៗ។

កិចចស្ព្ម្វស្ព្ៀងវនុះនឹងស្តូេបានអ្ន េតតចាំវរុះអ្ាក វស្កាយព្ីការបញ្ចប់វនុះ រហ្ូតែល់អ្ាកបានបញ្ឈប់ការចូលវស្បើស្បាស់និងការវស្បើស្បាស់ កម្មេិធី/ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart របស់វយើង។ ល័កខខ័ណឌមានវៅទីវនុះជាគ ណស្បវោ ន៍ែល់ GigaGigs By Smart ដែលតាម្ធម្មតាគួរដតបនតរហ្ូតែល់ការបញ្ចប់កិចចស្ព្ម្វស្ព្ៀងវនុះ វហ្ើយនឹងបនតចូលជាធរមានវព្ញវលញ។

 

េិទធិទទួលាននិងភាពជាតំណាង

 1. GigaGigs By Smart អាចវស្បើបានវោយវសរីបានដតប គគលមានអាយ ចប់ព្ី 18 ឆ្ាាំវ ើងវៅប៉ា វណាណុះ។ រាល់ប គគលមានអាយ វស្កាម្ 18 ឆ្ាាំស្តូេទទួលការយល់ស្ព្ម្ព្ីឪព្ កមាតយឬអាណាព្ោបាលស្សបចាប់របស់ខលួនម្ នវព្លវស្បើស្បាស់វសវាកម្មរបស់វយើង។ រាល់ប គគលមានអាយ 12 ឆ្ាាំនិងតិចជាងវនុះម្ិនមានសិទធិច ុះវ្មុះជាសមា ិកម្ន GigaGigs បានវ ើយ។ តាម្រយៈការច ុះវ្មុះវស្បើស្បាស់ អ្ាកបងាាញនិងធ្ល ថា អ្ាកបាំវព្ញតាម្តស្ម្ូេការវនុះ ការវស្បើកម្មេិធី GigaGigs By Smart និងការចូលរួម្កនុងការងារ អ្ាកនឹងបនតបងាាញនិងធ្ល ថា អ្ាកម្ិនបាំរនវលើបទបញ្ាតតិដែលអ្ន េតតចាំវរុះអ្ាកវ ើយ។
 2. វោយវហ្ត ដតការច ុះវ្មុះវៅកនុងកម្មេិធី GigaGigs By Smart របស់វយើង អ្ាកយល់ស្ព្ម្ថាវយើងអាចទទួលបានព្័ត៌មានផ្ទទល់ខលួនរបស់អ្ាករួម្មានវ្មុះ ព្័ត៌មានទាំ ក់ទាំនង វលខអ្តតសញ្ជាណ ព្័ត៌មានឥណទន ព្័ត៌មានធ គ្នរនិង/ឬឯកសារវោងវផ្េងៗរបស់អ្ាក ស្សបតាម្បទបបញ្ាតតិវៅកនុងវសចកតី ូនែាំណឹងអ្ាំព្ីសិទធិឯក នរបស់វយើង។

 

ការរដិសេធសោលនិងេំណង

 1. កម្មេិធី GigaGigs By Smart និង GigaGigs Sdn Bhd នឹងស្បឹងដស្បងអ្ស់ព្ីសម្តែភ្ជព្វែើម្បីការររសិទធិឯក ននិងការផ្ទាស់បតូរទិនាន័យព្ីការបកស្សាយខ ស ការរំវលាភបាំរនរបស់ភ្ជគីទីបី ឬការលួចចូលខាងកនុង ប៉ា ដនតម្ិនស្តូេទទួលខ សស្តូេ រឺទម្ទរវអាយមានការទទួលខ សស្តូេចាំវរុះការទទួលខ សស្តូេកនុងករណីមានការខូចខាតឬការបាត់បង់ដែលវកើតវ ើងចាំវរុះអ្ាកវទ។
 2. តាម្រយៈការបវងាាុះនិងបវងកើតការងារមានសស្មាប់អ្ាកនិងអ្ាកវស្បើវផ្េងវទៀតម្នកម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ; វ ុះ GigaGigs By Smart ម្ិនមានការអ្ុះអាង ធ្ល និងម្ិនគ្នាំស្ទផ្លិតផ្លឬវសវាកម្មដែលជាបញ្ជាវចទចាំវរុះការងារឬ អ្ាកផ្លិតម្នផ្លិតផ្លឬអ្ាកផ្តល់វសវាដបបវនុះវ ើយ វទុះវាមានស េតែិភ្ជព្ គ ណភ្ជព្ ភ្ជព្វ ឿជាក់ ស ចរិតភ្ជព្ ភ្ជព្ស្សបចាប់ឬអ្ែីវផ្េងវទៀតក៏វោយ។
 3. អ្ាកទទួលសាគល់ោ៉ាងជាក់ចាស់និងយល់ស្ព្ម្ថាការវស្បើស្បាស់កម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart និងការបាំវព្ញការងារគឺសែិតកនុងដែនហានិភ័យរបស់អ្ាកដតមាាក់គត់។ វៅ GigaGigs ទាំងម្ស្រនតី យក ប គគលិកនិវោ ក និងភ្ជាក់ងាររបស់ខលួន ម្ិនធ្ល និងឬតាំណាងនិងបែិវសធការធ្ល ភ្ជព្ជាតាំណាងនិង/ឬលកខខណឌទាំងអ្ស់វ ុះវទ វទុះបីការបវញ្ចញម្តិឬការបញ្ជជក់និង / ឬការទទួលខ សស្តូេដែលវកើតវ ើងឬវកើតវចញព្ីឬវៅវស្កាម្និងទក់ទងនឹងកម្មេិធី GigaGigs By Smart និង េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ; និងព្ីការវស្បើស្បាស់របស់អ្ាកឬម្ិនមានលទធភ្ជព្វស្បើស្បាស់វារួម្មាន៖
  1. ភ្ជព្ស្តឹម្ស្តូេ ភ្ជព្វព្ញវលញ លទធភ្ជព្វធែើ ាំនួញ គ ណភ្ជព្វព្ញចិតត វសវាកម្មគ្នមនការរំខានឬម្ិនមានកាំហ្ ស ឬស្បតិបតតិការកម្មេិធី GigaGigs By Smart និង េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ។
  2. រាល់កាំហ្ ស កាំហ្ សឆ្គង ការល បបាំបាត់ ឬភ្ជព្ម្ិនស្តឹម្ស្តូេវៅកនុងសមាារៈ មាតិកា សារ ការបញ្ជូនឬទវងែើ ម្ិនថាបានបវងាាុះ បានអ្ ីដម្៉ាល បានបញ្ជូន បានវផ្ាើ បានផ្ាយ ឬបានផ្តល់វអាយឬអ្ែីវផ្េងព្ីវនុះដែលមានវៅកនុងកម្មេិធី GigaGigs By Smart និង េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ក៏វោយ។
  3. រាល់ការចូលវស្បើស្បាស់វោយគ្នមនការអ្ន ញ្ជាតឬការវស្បើស្បាស់ កម្មេិធី GigaGigs By Smart និងេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ឬ មា៉ាស ីនវម្ ទិនា័យឬព្័ត៌មានរបស់ GigaGigs។
  4. ការបញ្ឈប់, ការបញ្ចប់ឬការរំខានម្នការបញ្ជូនវៅឬម្កព្ី កម្មេិធី GigaGigs By Smart និងេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ។
  5. វម្វរាគក ាំព្យូទ័រ, worms, trojan horses ឬវម្វរាគែម្ទវទៀតឬវោយការទស្រ ទនឬោក់បនទុកវលើបណាតញដណតវេីក វទុះបីជាបានបញ្ជូនវៅឬតាម្រយៈ កម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart វោយវហ្ត ដតមានសកម្មភ្ជព្របស់ភ្ជគីទីបីណាម្ួយឬអ្ែីវផ្េងវទៀតក៏វោយ។
  6. ការវបៀតវបៀន ការរំវលាភបាំរន ការឈ្ាបចប់ ការគាំរាម្កាំដហ្ង ការបងខូចវ្មុះ ការវាយស្បហារ ការរំវលាភសិទធ ការស្បស្ព្ឹតតវលមើស ឬការបញ្ជូន សមាារៈ មាតិកា សារ ការបញ្ជូន ឬសកម្មភ្ជព្ខ សចាប់វោយអ្ាកវស្បើស្បាស់វផ្េងវទៀតម្នកម្មេិធី ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ឬវស្ៅព្ីវនុះ។
 4. អ្ាកយល់ស្ព្ម្សងវសាហ្ យនិង ួយធ្ល ការខាតបង់ោ៉ាងវព្ញទាំហ្ឹងតាម្ចាប់កាំណត់ ែល់ GigaGigs by Smart ទាំងម្ស្រនតី យកប គគលិកនិវោ ក និងភ្ជាក់ងាររបស់ខលួនព្ីនិងរក់ព្័នធនឹងការទម្ទរសាំណង ការខូចខាត កាតព្ែកិចច ការខាតបង់ បាំណ ល ម្ថាចាំណាយ បាំណ លនិង/ឬការចាំណាយម្ួយចាំនួននិងទាំងអ្ស់ តាម្ធម្មតាវកើតវចញព្ីការវស្បើស្បាស់កម្មេិធី GigaGigs by Smart ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs by Smart ការបាំវព្ញការងារវោយសារការរំវលាភបាំរនរបស់អ្ាកនិង/ឬការរំវលាភបាំរនវលើល័កខខ័ណឌណាម្ួយម្នការវស្បើស្បាស់ទាំងវនុះ ការរំវលាភបាំរនរបស់អ្ាកនិង/ឬការរំវលាភសិទធិភ្ជគីទីបីណាម្ួយកនុងលកខណៈណាម្ួយក៏វោយរួម្មានការរកាសិទធិ កម្មសិទធិបញ្ជា ស្ទព្យសម្បតតិនិង/ឬសិទធិឯក ន។

 

ក្មមេិទធិរញ្ញា

 1. GigaGigs Sdn. Bhd. ជាមាចស់និងមានកម្មសិទធកម្ម េិធី GigaGigs by Smart ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs by Smart រួម្មានអ្តែបទ សូហ្ែដេរ ស្រសគីប ស្កាហ្ែិក រូបថត សាំវ ង ចវស្ម្ៀង េីវែអ្ូ លកខណៈអ្នតរកម្មនិងែូចជា (ទិននន័យ) និងរណិ ជសញ្ជា វសវាកម្ម សាាកសញ្ជា និងនិម្ិតតសញ្ជាដែលមានវៅ (ផ្អាក្េមាាល់) ជាកម្មសិទធិរបស់ GigaGigs By Smart វហ្ើយនឹងកម្មសិទធិបញ្ជាវផ្េងវទៀតសែិតវៅវស្កាម្ចាប់មា៉ាវ ស ី ការអ្ន េតតចាប់វផ្េងវទៀតនិងអ្ន សញ្ជាអ្នតរជាតិ។ ទិនាន័យនិង/ឬផ្ទាកសមាគល់ដបបវនុះ អាចនឹងស្តូេបានការររវោយកម្មសិទធិបញ្ជា រណិ ជសញ្ជា បា៉ាតង់ ការសមាាត់រណិ ជកម្ម និងចាប់ែម្ទវទៀត GigaGigs By Smart ជាមាចស់ និងរកាសិទធិស្គប់ោ៉ាងចាំវរុះទិនា័យនិងផ្ទាកសមាគល់ទាំងវ ុះ។
 2. អាស្ស័យវៅវលើការអ្ន វលាម្តាម្របស់អ្ាកកនុងលកខខណឌម្នកិចចស្ព្ម្វស្ព្ៀងវនុះ GigaGigs By Smart ផ្តល់អ្ាកនូេអាជាាប័ណណមានកស្ម្ិត ម្ិនអាចវផ្ទរបាន ម្ិនផ្ទតច់ម្ ខ ម្ិនអាចចត់តាាំងបាន អាចែកហ្ូតបានវែើម្បីវស្បើកម្មេិធី GigaGigs By Smart វៅវលើឧបករណ៍ទូរសព្ទចល័តដែលអ្ាកជាមាចស់ ឬស្គប់ស្គង និងវែើម្បីចូលវៅកាន់ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs តាម្ការអ្ន ញ្ជាតវោយលកខខណឌទាំងវនុះវោយបានដចងថា៖
  1. អ្ាកនឹងម្ិនថតចម្ាង ដចកចយឬវធែើការកាំលាយសាាម្ែរបស់ កម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart កនុងឧបករណ៍ណាម្ួយវោយគ្នមនការយល់ស្ព្ម្ជាលាយលកខណ៍អ្កេរជាម្ នព្ី GigaGigs By Smart វ ើយ។
  2. អ្ាកនឹងម្ិនផ្ទាស់បតូរឬដកដស្បដផ្ាកណាម្ួយម្នកម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart វស្ៅព្ីភ្ជព្ចាំបាច់វែើម្បីវស្បើស្បាស់កម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart សស្មាប់វគ្នលបាំណងរបស់ខលួនវ ើយ។
  3. អ្ាកយល់ស្ព្ម្ម្ិនឱ្យបិទបាាំង បិទែាំវណើរការឬវធែើឱ្យប៉ាុះរល់ែល់លកខណៈស េតែិភ្ជព្របស់ កម្មេិធី GigaGigs By Smart និង/ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ឬលកខណៈព្ិវសសដែល រារាាំងឬោក់កស្ម្ិតការវស្បើស្បាស់ឬចម្ាងទិនាន័យណាម្ួយឬអ្ន េតតការកាំណត់អ្ាំព្ីការវស្បើ កម្មេិធី GigaGigs By Smart ឬេ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ឬទិនាន័យ។
  4. វបើម្ិនែូវចាុះវទអ្ាកនឹងវធែើតាម្លកខខណឌទាំងវនុះ ជាម្ួយនឹងចាប់និងបទបញ្ាតតិទាំងអ្ស់។
 3. អាជាាប័ណណវនុះម្ិនអ្ន ញ្ជាតឱ្យអ្ាកវស្បើស្បាស់កម្មេិធី GigaGigs By Smart វៅវលើឧបករណ៍ទូរសព្ទចល័តដែលអ្ាកម្ិនដម្នជាមាចស់ឬស្គប់ស្គងវ ើយ។ អ្ាកម្ិនស្តូេដចកចយ វធែើឱ្យមានវៅវលើអ្ ីនវធើដណត ដែលវាអាចស្តូេបានវស្បើវោយឧបករណ៍ជាវស្ចើនែាំណាលគ្នា វែើម្បីថតចម្ាង ព្ ា បតូរ េិធីក ាំព្យូទ័រ បស្ងួម្ ការព្ោោម្ទញយកស្បភព្កូែវែើម្បីដកសស្ម្ួលឬបវងកើតកាំដណកាំលាយវោយរបស់កម្មេិធី GigaGigs By Smart ។ រាល់ការប៉ា នប៉ាងវធែើែូវចាុះគឺជាការបាំរនវលើសិទធិរបស់ GigaGigs By Smart វហ្ើយអាចស្តូេបានកាត់វទសចាំវរុះការខូចខាតនិងការបញ្ចប់/ព្យួរភ្ជាម្ៗនូេគណនីអ្ាកវស្បើស្បាស់របស់អ្ាក។
 4. អ្ាកបងាាញនិងធ្ល ថាអ្ាកគឺជាអ្ាកនិព្នធដតម្ួយគត់ម្នព្័ត៌មានផ្ទទល់ខលួននិងព្័ត៌មានវផ្េងវទៀតដែលផ្តល់ ូនវោយអ្ាកវៅកាន់កម្មេិធី GigaGigs By Smart វហ្ើយមានសិទធិផ្តល់ឱ្យ GigaGigs By Smart និង GigaGigs Sdn. Bhd. ភ្ជព្គ្នមនសិទធិផ្ទតច់ម្ ខ វៅវលើព្ិភព្វលាក និរនតកម្ម ម្ិនអាចែកហ្ូតបាន វស្បើវោយវសរី សិទធិអ្ន អាជាាប័ណណវែើម្បីការរកាសិទធិ សាធ្លរណៈ និងសិទធិម្ូលោានទិនាន័យដែលអ្ាកមានវៅកនុងព្័ត៌មានរបស់អ្ាកនិងមាតិការបស់អ្ាក ស្ព្ម្ទាំងវែើម្បីវស្បើ ថតចម្ាង អ្ន េតត ការបងាាញនិងដចកចយព្័ត៌មាន និងមាតិកាដបបវនុះ និងវែើម្បីវរៀបចាំសាាម្ែកាំលាយឬបញ្ចូលវៅកនុងការងារវផ្េងវទៀត ព្័ត៌មាននិងខាឹម្សារដបបវនុះវៅស្គប់ស្បព្័នធផ្េព្ែផ្ាយទាំងអ្ស់ដែលវគសាគល់ឬម្ិនសាគល់ វព្លបចចុបបនាវោយវគ្នរព្តាម្ព្័ត៌មានរបស់អ្ាក។ កនុងករណីអ្ាកវស្ ើសវរីសយកល បវចលខាឹម្សារព្័ត៌មានរបស់អ្ាក មានន័យថាអ្ាកទទួលសាគល់ថា GigaGigs By Smart អាចរកាទ កឯកសារចម្ាងទ កម្នព្័ត៌មានរបស់អ្ាកតាម្ចាប់ឬសស្មាប់វគ្នលបាំណងអា ីេកម្មស្សបចាប់វផ្េងវទៀត។
 5. ទិនាន័យវៅវលើ េ ិបសាយថ៍ GigaGigs By Smart ឬកម្ម េិធី GigaGigs By Smart ទក់ទងវៅនឹងការងារ ស្តូេបានផ្តល់ ូនែល់អ្ាកសស្មាប់ជាព្័ត៌មាននិងការវស្បើស្បាស់ផ្ទទល់ខលួនរបស់អ្ាកដតប៉ា វណាណុះ វហ្ើយម្ិនស្តូេបានវស្បើ ថតចម្ាង ផ្លិតវ ើងេិញ ដចកចយ បញ្ជូន ស្បកាសផ្ាយ បងាាញ លក់ ផ្តល់អាជាាប័ណណ ឬអ្ែីវផ្េងព្ីវនុះ ស្តូេបានវធែើអា ីេកម្ម វោយគ្នមនការយល់ស្ព្ម្ជាលាយលកខណ៍អ្កេរជាម្ នព្ី GigaGigs By Smart វ ើយ វបើម្ិនែូវចាុះ GigaGigs By Smart ; មានសិទធិចត់េិធ្លនការសម្ស្សបវែើម្បីការររនិង/ឬអ្ន េតតតាម្សិទធិរបស់ខលួន។
 6. សមាារៈនិងព្័ត៌មានដែលស្បម្ូលបានវព្លបាំវព្ញការងារវៅវលើកម្មេិធី GigaGigs By Smart វហ្ើយនឹងការបញ្ជូនមាតិកា គឺជាកម្មសិទធិរបស់ GigaGigs By Smart។ ចាំដណកខលួនអ្ាកម្ិនស្តូេដចករំដលកឬវស្បើស្បាស់ឬវស្បើស្បាស់ខ សសស្មាប់វគ្នលបាំណងវផ្េងវ ើយ។

 

ការទំនាក្់ទំនងនិង្រព័នធ្សពវ្ាយេងាម

 1. អ្ ីដម្៉ាលនិងសារជាអ្តែបទដែលបានវផ្ាើវោយ GigaGigs By Smart មានន័យថាវធែើឱ្យបទព្ិវសាធន៍របស់អ្ាកជាអ្ាកវស្បើស្បាស់មានស្បសិទធភ្ជព្ជាងម្ ន។ តាម្រយៈការច ុះវ្មុះចូលវនុះ អ្ាកយល់ស្ព្ម្ទទួលអ្ ីដម្៉ាលនិងសារទាំងវនុះព្ីវយើងកនុងចាំវណាម្ េិធីទាំ ក់ទាំនងែម្ទវទៀត។
 2. ជាដផ្ាកម្ួយកនុងចាំវណាម្ម្ ខងាររបស់ GigaGigs By Smart អ្ាកអាចចូលស្បព្័នធគណនីសងគម្របស់អ្ាកតាម្អ្ ីនធឺដណតបានវោយអ្ន ញ្ជាតឱ្យ GigaGigs អាចចូលវៅកាន់គណនីស្បព្័នធផ្េព្ែផ្ាយសងគម្ឬគណនីរបស់អ្ាក តាម្ការអ្ន ញ្ជាតិដផ្ែកវលើការអ្ន េតតល័កខខ័ណឌដែលស្គប់ស្គងការវស្បើស្បាស់គណនីបណាតញសងគម្របស់អ្ាក។
 3. GigaGigs By Smart មានសិទធិចូលែាំវណើរការ បវងកើតឱ្យមាននិងរកាទ កមាតិកាដែលអ្ាកបានផ្តល់ និងរកាទ កកនុងគណនីស្បព្័នធផ្េព្ែផ្ាយសងគម្ ែូវចាុះវាវឆ្ាើយតបវៅនឹង GigaGigs By Smart របស់វយើង តាម្រយៈគណនីរបស់អ្ាក។

 

គ្មមនភានក្់ងារឬភាពជាដដគូ

អ្ាកទទួលែឹងថាការវស្បើកម្មេិធី GigaGigs By Smart និងការបាំវព្ញការងារម្ិនដម្នសែិតកនុង េិធីណាម្ួយសស្មាប់បវងកើតភ្ជាក់ងារ ភ្ជព្ជាម្ែគូ ការ េិនិវោគរួម្គ្នា ឬការងារជាម្ួយ GigaGigs By Smart វ ុះវ ើយ ជាម្ួយគ្នាវនុះអ្ាកម្ិនមានសិទធិអ្ាំណាចអ្ែីម្កចង GigaGigs By Smart ឱ្យវគ្នរព្តាម្អ្ាកបានវ ើយ វហ្ើយក៏ម្ិនឱ្យ GigaGigs By Smart សនមតថាវគ្នរព្កាតព្ែកិចចណាម្ួយចាំវរុះអ្ាកស្គប់វព្លវ ុះដែរ។

 

ចារ់្គរ់្គង

លកខខណឌទាំងវនុះស្តូេបានស្គប់ស្គងវោយចាប់ម្នស្បវទសមា៉ាវ ស ីវហ្ើយអ្ាកយល់ស្ព្ម្បញ្ជូនវៅកនុងដែនយ តាតធិការរបស់ត លាការមា៉ាវ ស ីកនុងករណីមានបណតឹងឬ វមាាុះណាម្ួយ។ វាជាការទទួលខ សស្តូេរបស់អ្ាកវែើម្បីស្បកាសស្បាក់ចាំណូលដែលរកបានតាម្រយៈ GigaGigs Sdn Bhd ែល់អាជាាធរព្នធោរដែលរក់ព្័នធ។