គយើង ក្ក ុមហ ៊ុន GIGAGIGS SDN BHD (ច៊ុុះបញ្ជ ីគក្ោមគលខ៖ 1186203-X) ក្បតិបតតិករកមមវធិ ីទ្ូរសព្ទ GigaGigs by Smart (GigaGigs by Smart), គមើលទ្ិនន័យសិទ្ធិឯកជនផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកោ៉ា ងស៊ុីជគក្ៅ។ គសចកតីជូនដំណឹងគនុះក្តូវបានក្បោសចំគ ុះចាប់ោរងារទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួន 2010 និងបទ្ដ្ឋា នគតិយ៊ុតត ក់ព្័នធ។ (ជារួម “PDPA 2010”)។ គយើងគបតជាាខិតខំចំគ ុះោរោរ រទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនទំងអ្ស់(ដូចគរៀបរាប់ គៅកន ុងកថាខណឌខាងគក្ោម) ដដលបានទ្៊ុករកាគដ្ឋយគយើង គហើយនឹងក្តូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នក និងសមាជិករបស់ អ្នកគៅគព្លគក្បើកមមវធិ ីGigaGigs អ្ន៊ុគោមតាម PDPA 2010។ គយើងនឹងមិនគក្បើក្បាស់ ឬដចកចាយទ្ិនន័ យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នក គក្ៅដតព្ីអ្វីដូចបានបញ្ជជ ក់គៅកន ុងគសចកតីជូនដំណឹងគនុះ។

 

ព្័ត៌មានក្បមូល
គៅកន ុងគសចកតីជូនដំណឹងគនុះ កយថា “ទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួន” សំគៅគៅគលើព្័ត៌មានផ្ទទ ល់ខល ួនទំងឡាយណា ជាប់ ក់ព្័នធនឹងខល ួនអ្នក ដដលបានផ្តល់មកឱ្យគយើង តាមរយៈកមមវធិ ីGigaGigs By Smart គហើយព្័ត៌មាន គនុះក្តូវមានដូចជា គ្ម ុះ អាយ៊ុ គេទ្ អ្តតញ្ជា ណប័ណណ ថ្ងៃដខឆ្ន ំកំគណើត កក្មិតវបបធម៌ព្ូជសាសន៍ សញ្ជជ តិ ព្លរដាគលខទ្ំនាក់ទ្ំនង (អាសយដ្ឋា ន អ្៊ុីដម៉ាល គលខទ្ូរសព្ទ) ព្័ត៌មានអ្ំព្ីក្បតិបតតិោររបស់អ្នកជាមួយនឹង GigaGigs By Smart ដូចជា គលខគណនីធនាោរ សមត៊ុលយគណនីនិងសកមមភាព្គណនី។ បដនែមព្ីគនុះ GigaGigs By Smart គសន ើរស៊ុំព្័ត៌មានផ្ទទ ល់ខល ួនដថ្ទ្គទ្ៀតព្ីគព្លមួយគៅគព្លមួយដដលអាច ក់ព្័នធនឹង GigaGigs By Smart រួមមានគោបល់ និងព្័ត៌មានសំគៅគលើជារបស់ផ្ទទ ល់ខល ួនដថ្ទ្គទ្ៀតដដលនឹងក្តូវ ចាត់ទ្៊ុកថាជា “ទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួន” ឬក៏“ទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនមានលកខណៈរគសើប” តាមចាប់ PDPA 2010។ បដនែម ព្ីគលើោរក្បមូលទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួន គយើងអាចក្បមូលទ្ិនន័យគក្ៅព្ីរបស់ផ្ទទ ល់ខល ួនផ្ងដដរ គដ្ឋយសារវាជាដផ្នកមួយ ថ្នោរច៊ុុះបញ្ជ ីនិងោរគក្បើក្បាស់ GigaGigs By Smart របស់គយើង រួមមាន៖

 

 • ព្័ត៌មានអ្ំព្ីទ្ីតាំងព្ិតក្បាកដរបស់អ្នក រួមមាន កូអ្រគដ្ឋគន GPS (ឧ. រយៈទ្ទ្ឹងនិង/ឬរយៈបគណាត យ) ឬព្័ត៌មានក្សគដៀងោន ក់ព្័នធនឹងទ្ីតាំងឧបករណ៍ទ្ូរសព្ទរបស់អ្នក។
 •  ព្័ត៌មានបានទ្ទ្ួលតាមរយៈឃូគី (ឯកសារអ្តែបទ្តូចៗមានជួរអ្កសរជាគលខដដលកំណត់ អ្តតសញ្ជា ណកមមវធិ រ៊ុករក ី ឬឧបករណ៍របស់អ្នក) ដដលអ្នកអាចល៊ុបគចញ ប៉ា៊ុដនតលកខណៈមួយចំនួនរបស់ GigaGigs By Smart អាចប៉ាុះ ល់ ឬោម នម៊ុខងារក្គប់ក្ោន់ ក្បសិនសមតែភាព្កន ុងោរយល់ក្ព្មគលើ ឃូគីក្តូវបានបិទ្។
 •  ព្័ត៌មានព្ីោរោរច៊ុុះគ្ម ុះចូល GigaGigs By Smart ដូចជា អាសយដ្ឋា នអ្៊ុីដម៉ាល ព្័ត៌មានលមអិតព្ី រគបៀបដដលអ្នកគក្បើក្បាស់ GigaGigs By Smart ោរងារណាមួយដដលអ្នកគក្ជើសគរ ើស សំណួ រសក្មាប់ ោរដសវ ងរក ព្័ត៌មានកំណត់ក្តាក្ព្ឹតតិោរណ៍ទ្ូរសព្ទ ដូចជាគលខទ្ូរសព្ទរបស់អ្នក គព្លគវោ និង ោលបរ ិគចេទ្ថ្នោរច៊ុុះគ្ម ុះចូល។

 

ក្បសិនជាអ្នកទក់ទ្ងគយើងតាមអ្៊ុីដម៉ាល គយើងអាចរកាមាតិោរ ក្ព្មជាមួយនឹងោរគ្លើយតបគៅអ្នកវញិ ។

 

គោលោរណ៍ទ្ូរគៅ

 • GigaGigs By Smart មិនក្ោន់ ដតគក្បើក្បាស់ ដំគណើរោរ ងតចមលង ោន់ោប់ រកាទ្៊ុក ដចករំដលក ងដចកចាយ (ជារួម “ដំគណើរោរ”) នន័យផ្ទទ ល់ខល ួនជាមួយនឹងោរយល់ក្ព្មព្ីអ្នក ដដលអ្នកក្តូវបានោរផ្តល់ោរយល់ក្ព្មគៅគលើលកខខណឌ គក្បើក្បាស់គសវាកមមរបស់គយើង។
 •  ោរបនតោរគក្បើក្បាស់ GigaGigs By Smart ក្តូវសរ៊ុបចំនួនោរបនតោរយល់ក្ព្មសក្មាប់ដំគណើរោរទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកតាមរយៈ GigaGigs By Smart។
 •  គបើសិនជាអ្នកមានអាយ៊ុគក្ោម 18 ឆ្ន ំអ្នកក្តូវក្បាកដថា អ្នកទ្ទ្ួលោរយល់ក្ព្មព្ីឳព្៊ុកមាត យ ឬអាណាព្ាបា លក្សបចាប់របស់អ្នក ម៊ុនគព្លគក្បើក្បាស់ GigaGigs By Smart ឬគសវាកមមរបស់ គយើង។
 • ទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកក៏នឹងក្តូវបានគក្បើក្បាស់គដើមបីគផ្ាើព្័ត៌មាន ោរផ្សព្វផ្ាយ និងោរគធវើ បចច ុបបននភាព្គៅអ្នក រួមទំងសមាា រៈគធវើទ្ីផ្ារ និងោរផ្ាយ ណិជជកមមផ្ងដដរ ទក់ទ្ងនឹង គសវាកមមរបស់គយើង គហើយនឹងអ្ងគភាព្ទំងគនាុះដដលបានគក្ជើសគរ ើសគដ្ឋយគយើង។ គទុះជាោ៉ា ងណា អ្នកអាចគក្ជើសគរ ើសគដ្ឋយមិនបនតោរទ្ទ្ួលសមាា រៈគធវើទ្ីផ្ារ និងោរផ្ាយ ណិជជកមមគដ្ឋយក្ោន់ ដត ោរគក្ជើសគរ ើសយក (សូ មគមើលគសចកតីគក្បើក្បាស់ព្័ត៌មានខាងគក្ោម)

 

គោលបំណងកន ុងោរក្បមូលទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួន

គយើងក្បមូលនិងដំគណើរោរទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកសក្មាប់គោលបំណងដូចតគៅ៖

 •  ោរច៊ុុះគ្ម ុះសមាជិក GigaGigs By Smart របស់អ្នក។
 • ភាព្ក្តឹមក្តូវថ្នទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកនឹងអាចឱ្យគយើងជក្មាបដំណឹង និងផ្តល់ោរងារដដលសាក សមសក្មាប់អ្នកបានជាក់ោក់។
 • ព្័ត៌មានអ្ំព្ីធនាោររបស់អ្នកនិង/ឬក៏ព្័ត៌មានអ្ំព្ីគសវាកមមដថ្ទ្គទ្ៀតដដលអ្នកគក្បើក្តូវបានក្បមូល គដើមបីដំគណើរោររងាវ ន់ណាមួយដដលដល់គព្លកំណត់សក្មាប់អ្នក គដ្ឋយGigaGigs By Smart។
 • គដើមបីគធវើោរក្សាវក្ជាវសែ ិតិឬោរសិកាគលើទ្ិនន័យ។
 • សក្មាប់ោរផ្សព្វផ្ាយផ្លិតផ្លនិងគសវាកមមព្ីសំណាក់សាខា សហោរ ើឬថ្ដគូ និងគោលបំណង ក់ព្័នធគផ្សងគទ្ៀត។
 • គដើមបីជក្មាបអ្នកអ្ំព្ីោរងារ ោរផ្ទល ស់បត ូរ ឬោរដកលមអនឹងមកដល់ងមីៗរបស់គយើង។

 

ោរដចករំដលកព្័ត៌មាន

តាមរយៈោរយល់ក្ព្មរបស់អ្នកគៅកន ុងលកខខណឌ ដូចកំណត់គៅកន ុងគសចកដីជូនដំណឹងគនុះគយើងអាចដចករំដល កទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនជាមួយនឹងបណាត ក្ក ុមហ ៊ុន អ្ងគភាព្ ឬប៊ុគគលគក្ៅដតព្ីGigaGigs By Smart គបើគទុះបីសែ ិតកន ុងក្បគទ្សមា៉ា គេស៊ុី ឬក្បគទ្សគផ្សងក៏គដ្ឋយ រួមមានអ្តិងិជនរបស់គយើងដដលបានទ្ទ្ួលកថ្ក្មគជើងសារព្ីោរងារដដលអ្នកគធវើគហើយនឹងថ្ដគូរចូលហ ៊ុនរកស៊ុី របស់គយើងគៅកន ុងក្បគទ្សចិន ក្ក ុមហ ៊ុនថ្វថ្្ស៊ុីក្គ ុប ឬក៏អ្ងគភាព្គផ្សងគទ្ៀតដដល ក់ព្័នធនឹងGigaGigs By Smart ឬ ថ្វថ្្ស៊ុី។ គយើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្ងដដរនូវទ្ិនន័យផ្ទទលខ់ លនួ របស់អ្នកគៅោនសា់ ខាឬអាជីវកមមទ្ទ្ួលភារៈកិចចក្គប់ក្គង គផ្សងគទ្ៀតគដើមបីដំគណើរោរទ្ិនន័យឱ្យគយើង
ដផ្អកតាមោរដណនាំព្ីគយើងក្សបតាមគោលនគោបាយសិទ្ធិឯកជនរបស់គយើង ក្ព្មទងំ កិចចោរសមាៃតស់ មក្សបនិងវធាិ នោរសនតសិ ខ៊ុ គផ្សងៗ។
អាក្ស័យដូចគនុះ

 

គយើងនឹងមិនគក្បើក្បាស់ឬដចកចាយទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកគដ្ឋយោម នោរយល់ក្ព្មជាោយលកខអ្កសរព្ីអ្នក
គេើយ គលើកដលងដតកន ុងគោលបំណងដូចគរៀបរាប់ខាងគក្ោម៖

 

 • គដើមបីឱ្យក្ក ុមហ ៊ុននិងអ្ងគភាព្នានាសក្មាប់ោរផ្តល់ជូននូវោតព្វកិចចជាប់កិចចសនារបស់គយើង ឬសក្មាប់គោលបំណងថ្នោរយកមកវញិ នូវចំនួនទ្ឹកក្បាក់ណាមួយដដលទ្ទ្ួលបានគដ្ឋយ GigaGigs By Smart កន ុងលកខណៈថ្នព្័ត៌មានក្បមូលផ្ត ុំនិងមិនអាចកំណត់បាន។
 •  គដើមបីឱ្យក្ក ុមហ ៊ុន និងអ្ងគភាព្នានាគដើរតួរនាទ្ីជាបណាត ញទ្ូរទត់ក្បាក់របស់គយើង។
 •  គដើមបីឱ្យអ្នកផ្តល់គសវាកមម ឬតតិយភាគីគផ្សងគទ្ៀតដតងតាំងគដ្ឋយ GigaGigs By Smart សក្មាប់ គោលបំណងបគងកើត និងរកាទ្ិនន័យទ្ូរគៅរបស់សមាជិក ឬដំគណើរោរទ្ិនន័យជាអ្ងគភាព្ផ្តល់គសវា ជំនាញ។
 •  គដើមបីោរ រផ្លក្បគោជន៍រួមរបស់ GigaGigs By Smart ។
 • គក្ោមគហត៊ុផ្លផ្ល ូវចាប់គដើមបីបំគព្ញតាមោរអ្ន៊ុវតតចាប់ បទ្បញ្ា តតិ និតិវធិ ី ឬោរគសន ើឱ្យអ្ន៊ុវតតរបស់រដ្ឋា េិបាល គហើយនឹងសក្មាប់ោរអ្ន៊ុវតតគៅគលើលកខខណឌ គសវាកមមរបស់គយើង ឬជាទ្ូរគៅគដើមបីោរោរ រសិទ្ធិ ក្ទ្ព្យសមបតតិ ឬស៊ុវតែិភាព្សមាជិករបស់គយើង តាមោរចាំបាច់ ឬោរអ្ន៊ុញ្ជា តគដ្ឋយចាប់
 • គដើមបីផ្សព្វផ្ាយគសវាកមមGigaGigs By Smart ឬក៏ផ្លិតផ្ល គសវាកមមនិងោរផ្តល់ជូនព្ិគសសនូវ ផ្លិតផ្លនិងគសវាកមមរបស់តតិយភាគីដដលគយើងគិតថាវាមានក្បគោជន៍ដល់អ្នក។
 • សក្មាប់ោរអ្ន៊ុវតតម៊ុខងារមួយចំនួនគៅគលើប៊ុគគលណាមួយតាមចាប់។

 

គព្លគយើងបគងកើតអាជីវកមមរបស់គយើង គយើងអាចទ្ិញ ឬលក់ក្ទ្ព្យសមបតតិ ឬោរផ្តល់ជូនអាជីវកមម អ្នកគក្បើ ក្បាស់ អ្៊ុីដម៉ាល និងព្័ត៌មានអ្នកទ្សសនា ជាទ្ូរគៅសែ ិតកន ុងចំគណាមក្ទ្ព្យសមបតតិអាជីវកមមសក្មាប់ោរគផ្ទរ គៅកន ុងក្បគេទ្ថ្នក្បតិបតតិោរណ៍ទំងគនុះ។ គយើងក៏អាចគផ្ទរ ឬចាត់ ដចងព្័ត៌មានកន ុងគព្លោរលប់គចាល អាជីវកមមោរក្ចបាច់បញ្ច ូលោន ឬោររំោយគចាលផ្ងដដរ។

 

ោរចូលគក្បើក្បាស់ព្័ត៌មាន
សមាជិកណាមួយ បានផ្តល់ទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់ខល ួនម៊ុនគសចកតីជូនដំណឹងគនុះ អាចគធវើោរទក់ទ្ង GigaGigs By Smart តាមរយៈអាសយដ្ឋា នទ្ំនាក់ទ្ំនងដូចបានបញ្ជជ ក់ព្ីខាងគក្ោម គដើមបីដឹងព្ក្បគេទ្ ី ទ្ិនន័ យផ្ទទ ល់ខល ួនក្តូវបានដំគណើរោរ និង គោលបំណងសក្មាប់ោរគធវើដំគណើរោរគនុះ។

អ្នកអាចគសន ើស៊ុំដកដក្បទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកសក្មាប់គោលបំណងភាព្ក្តឹមក្តូវនិងក្គប់លកខណៈ។ ក្បសិនជា អ្នក ចង់គធវើោរល៊ុបទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកព្ីក្បព្័នធរបស់គយើង សូ មគធវើោរទក់ទ្ងគយើងតាមព្័ត៌មានដូច បានជក្មាបជូនខាងគក្ោម។ គទុះបីជាោ៉ា ងណាក៏គដ្ឋយ គយើងអាចគសន ើឱ្យអ្នកគផ្ទៀងផ្ទទ ត់អ្តតញ្ជា ណរបស់អ្នក ម៊ុនគព្លដកសក្មួល ឬោរល៊ុបណាមួយ។ គយើងនឹងគក្បើក្បាស់កិចចខិតខំក្បឹងដក្បងសមក្សបតាមលកខណៈជំនួញ គដើមបីទ្ទ្ួលយកសំគណើររបស់អ្នក ក៏ប៉ា៊ុដនតគយើងអាចរកាទ្៊ុកទ្ិនន័យរបស់អ្នកមួយចាប់តាមភាព្ចាំបាច់គដ្ឋយ ចាប់ ឬគោលបំណងអាជីវកមមក្សបចាប់ដថ្ទ្គទ្ៀត។

អ្នកនឹងក្តូវបានផ្តល់ឱ្ោសឱ្យ ‘គក្ជើសគរ ើស’ ចំគ ុះោរមានទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកគក្បើសក្មាប់គោលបំណង ម៊ុនទក់ទ្ងផ្ទទ ល់គៅនឹងគសវាកមមឬ វ៊ុិបសាយង៍GigaGigs By Smart ; គៅគព្លដដល GigaGigs By Smart សួ រនាំអ្ំព្ីព្័ត៌មាន។ ក្បសិនជាអ្នកមិនចង់ទ្ទ្ួលោរគធវើបចច ុបបននភាព្ផ្សព្វផ្ាយរបស់គយើង អ្នកអាច គក្ជើសគរ ើសថ្នោរទ្ទ្ួលព្័ត៌មានទំងគនុះគដ្ឋយោរទក់ទ្ងគៅោន់ GigaGigs By Smart តាមរយៈគលខ ទ្ំនាក់ទ្ំនងដូចជក្មាបជូនខាងគក្ោម។ ក៏ប៉ា៊ុដនតសូ មចំណាំថាគបើអ្នកសគក្មចចិតត“គក្ជើសគរ ើស” គយើងមិនអាច
ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគសវាកមមជាក់ោក់ គហើយនឹងោរជាវរបស់អ្នកចំគ ុះ ឬកមមវធិ ីសក្មាប់គសវាកមមជាក់ោក់អាច ក្តូវបដិគសធគចាលគដ្ឋយ GigaGigs By Smart។

 

វធាិ នោរសនតសិ ៊ុខ
GigaGigs By Smart នឹងចាត់វធាិ នោរដ៏ក្ប ុងក្បយ័តនគដើមបីោរ រោររកាោរសមាៃ ត់និងស៊ុវតែិភាព្ចំគ ុះ ទ្ិននន័យផ្ទទ ល់ខល ួនទំងអ្ស់រួមមានវធាិ នោរតាមនិតិវធិ ីោរចាត់ ដចង និងបគចចកគទ្សសមក្សប គដើមបីោរ រ ទ្ិននន័យផ្ទទ ល់ខល ួនព្ីោរបំផ្លិចបំផ្ទល គដ្ឋយថ្ចដនយឬខ៊ុសចាប់ ឬោរបាត់បង់គដ្ឋយថ្ចដនយ វគេទ្ ិ ឬោរ បងាា ញព្័ត៌មានសមាៃ ត់។

កន ុងោរបំគព្ញទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តូវរបស់គយើងចំគ ុះោររកាោរសមាៃ ត់ថ្នទ្ិននន័យផ្ទទ ល់ខល ួន ក្បព្័នធោរ រទ្ិនន័ យមួយចំនួននឹងក្តូវបានជួលឱ្យសមក្សបគៅនឹងភាព្ដក្បក្បួលថ្នព្័ត៌មានគដើមបីោរ រទ្ិននន័យផ្ទទ ល់ខល ួនព្ី ោរបាត់បង់ឬគចារកមមក៏ដូចជាោរចូលគក្បើក្បាស់គដ្ឋយោម នោរអ្ន៊ុញ្ជា ត ោរោតក្តដ្ឋង ោរងតចមលង ោរគក្បើក្បាស់, ឬោរដកដក្ប។ ក្បព្័នធោរ រទ្ិនន័យទំងគនាុះនឹងបញ្ច ូលទំងវធាិ នោររូបវនតវធាិ នោរចាត់ ដចង និងវធាិ នោរបគចចកគទ្ស ដូចជាោរចាក់គសារទ្ូរឯកសារ ោរ រ តតតបិតកន ុងោរចូលោរ ិោល័យ ោរក្តួតព្ិនិតយ សនតិស៊ុខ និងោរគចញចូលមានកំហិតដផ្នកគលើមូលដ្ឋា ន “ក្តូវដតដឹង” គហើយនឹងោរគក្បើក្បាស់ កយសមាៃ ត់និង
ោរអ្៊ុិនក្គីប។ នតី ិវធិសក្មាប់ ី ោរអ្ន៊ុវតតវធាិ នោរទំងគនុះនឹងក្តូវបានផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានដល់ប៊ុគគលិក GigaGigs By Smart ទំងអ្ស់ គហើយនឹងតតិយភាគីគដើមបីក្បាកដថាក្សបតាមគោលោរណ៍គនុះ។

 

គោលោរណ៍ស៊ុចរ ិតភាព្ទ្ិនន័យ
GigaGigs By Smart ព្ាោមរកាព្័ត៌មានគព្ញគលញ ងមីៗ គហើយក្តឹមក្តូវចំគ ុះសមាជិករបស់ខល ួន។ រាល់ ព្័ត៌មានព្៊ុំក្តឹមក្តូវបានក្បាប់ឲ្យ GigaGigs by Smart ដឹង នឹងក្តូវបានដកដំរូវឱ្យបានឆ្ប់រហ័សតាមដដល អាចគធវើគៅបានបនាទ ប់ព្ីោរជូនដំណឹង។ នតី ិវធិទំងអ្ស់ ី នឹងក្តូវបានរកាគដើមបីធានាថាភាព្ព្៊ុំក្តឹមក្តូវ ណាមួយដដលក្តូវបានរាយោរណ៍ ក្តូវបានគដ្ឋុះក្សាយទន់គព្លគវោនិងមានក្បសិទ្ធភាព្គហើយព្័ត៌មានរបស់
សមាជិកគៅដតមានភាព្ក្តឹមក្តូវ ងមីៗ និងគព្ញគលញតាមដដលអាចគធវើគៅបាន។

ដូគចនុះអ្នកមានោតព្វកិចចផ្តល់ទ្ិននន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកគៅ GigaGigs By Smart ។ ោរខកខានកន ុងោរផ្តល់ ព្ត៌មានគព្ញគលញនិងក្តឹមក្តូវគៅ GigaGigs By Smart ដូចបានគសន ើស៊ុំ អាចបណាត លឱ្យ កយស៊ុំគសវាកមម របស់អ្នកក្តូវបានបដិគសធ។

 

GigaGigs By Smart
គព្លសមាជិកទ្សសនា www.gigagigsbysmart.gigagigs.com, web servers ជាទ្ូរគៅរកាទ្៊ុកព្័ត៌មានអ្នាមិកដូចជាគមា៉ា ង ោលបរ ិគចេទ្ និង URL ថ្នោរដសវ ងរក។ ព្័ត៌មានគនុះជួយគយើងកន ុងោរដកលមអររចនា សមព័នធ វ៊ុិបសាយង៍របស់គយើង គហើយតាមដ្ឋនសមតែភាព្ដំគណើរោររបស់វា។ ព្ីគព្លមួយគៅគព្លមួយ គយើង អាចគក្បើក្បាស់តតិយភាគីកន ុងោរវភាិ គព្័ត៌មានអ្នាមិកគនុះ។

 

ោរដកដក្បគោលនគោបាយ
គយើងសូ មរកាសិទ្ធិកន ុងោរដកដក្បចំគ ុះគសចកតីជូនដំណឹងគនុះព្ីគព្លមួយគៅគព្លមួយ គហើយរាល់ោរដកដក្ប ណាមួយគព្លបគងាា ុះតាមរយៈ វ៊ុិបសាយង៍ផ្ល ូវោររបស់គយើងនឹងចូលជាធរមាន [www.gigagigsbysmart .com]។ អាក្ស័យគហត៊ុគនុះ អ្នកក្តូវព្ិនិតយគេើងវញិ ទ្ំព្័រគនុះតាមគព្លគវោ។

 

ោរបនតគក្បើក្បាសក់ មមវធិ ីGigaGigs by Smart
ោរបនតគក្បើក្បាស់ GigaGigs By Smart របស់អ្នក ឬគក្ៅព្ីគនុះ ក្តូវបានចាត់ទ្៊ុកថាបនតយល់ក្ព្មគៅគលើដផ្នក របស់អ្នកសក្មាប់GigaGigs By Smart គដើមបីដំគណើរោរក្បមូល និងរកាទ្៊ុកទ្ិនន័យក្សបតាមគសចកតីជូនដំណឹង គនុះ។

GigaGigs By Smart គបតជាាោរ រទ្ិនន័យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់សមាជិកទំងអ្ស់។ សូ មកត់សមាគ ល់ថាតាមរយៈ ោរយល់ក្ព្មគៅគលើលកខខណឌគសវាកមមរបស់គយើង អ្នកក៏ដូចជាយល់ក្ព្មគៅគលើដំគណើរោររបស់គយើងគលើទ្ិនន័ យផ្ទទ ល់ខល ួនរបស់អ្នកក្សបតាមគសចកតីជូនដំណឹងគនុះផ្ងដដរ។

ក្បសិនជាអ្នកមានសំណួ រណាមួយ ក់ព្័នធនឹងគសចកតីជូនដំណឹងសិទ្ធិឯកជនគនុះ សូ មទក់ទ្ងគយើងតាម៖
អ្៊ុីដម៉ាល៖ ; askme@gigagigs.com