(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មឌីជីថលថ្មីមួយឈ្នោះថា GigaGigs by Smart ដែលជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងៗពីមហាជនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មផ្ដល់ការរងារសាមញ្ញៗ តែមានសារៈសំខាន់ ឱ្យសាធារណ:ជនទូទៅធ្វើឱ្យ។ Read more »

ភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មឌីជីថលថ្មីមួយឈ្មោះថា GigaGigs by Smart ដែលជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ៗពីមហាជនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បី​អនុញ្ញាតឲ្យ​អាជីវកម្មផ្ដល់ការរងារសាមញ្ញៗ តែមានសារៈសំខាន់ឲ្យសាធារណជនទូទៅធ្វើឲ្យ។

Read more »