ចាប់ផ្តើម

ទាញយក

GigaGigs By Smart មាននៅលើទូរស័ព្ទ iPhone និង Android។ គ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធីហើយអនុវត្តតាមការណែនាំការចុះឈ្មោះជាការស្រេច។

ស្វែងរកការងារ

ស្វែងរកការងារនៅជុំវិញអ្នក ហើយអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការងារថ្មីៗ។

បញ្ចប់ការងារ

អនុវត្តតាមការណែនាំសម្រាប់ការងារដែលអ្នកបានជ្រើសរើស និងបញ្ជូនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី។

កចំណូល

រកបានជាសាច់ប្រាក់ និងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យផ្សេងទៀត។

អំពី ពួក យើង

ពួកយើងសូមណែនាំ ជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់ភ្ជាប់អ្នកជាមួយនឹងការងារតូចៗ (ដែលសាមញ្ញ, សប្បាយ ហើយងាយស្រួលធ្វើ) ថែមទាំងបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកអាស្រ័យតាមការបញ្ចប់ការងារទាំងនេះ។ ស្រមៃថាអ្នកអាចរកប្រាក់បន្ថែម និងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យដទៃទៀត នៅពេលដែលអ្នកធ្វើនូវទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ដូចជាពេលអ្នកកំពុងដើរផ្សារទិញឥវ៉ាន់ បំពេញភាកិច្ច កំពុងទទទួលទៀនអាហារ ឬកំពុងរង់ចាំការណាត់ជួបបន្ទាប់របស់អ្នក។ អ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសការងារមួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង ដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅពេលនោះ បញ្ចប់វា រួចទទួលរង្វាន់របស់អ្នក!

ទាញយកកម្មវិធីឥឡូវនេះ
habout

រកចំណូលជាមួយកម្មវិធី GigaGigs By Smart ថ្ងៃនេះ!